A hűség erénye

Hűség önmagamhoz, a megismert igazsághoz, a baráthoz, a társhoz. A hűség a szeretetben való állhatatosság: ha átadtam magamat, ne vegyem ok nélkül vissza. - Hűség a hazához, az eszméhez, a rendhez, a joghoz, az ügyhöz, az ügyfélhez. Az eskü.

A kereszténység szemlélete az öregségről és betegségről

A szenvedés lehet érték, a halál nem végső rossz. A szenvedés és gyengeség keresztény elfogadása az érintettek részéről. A szenvedők és öregek elfogadása a környezet részéről - Az állami szociális védőháló. Az állami büntető védőháló. Az állami gondoskodás intézményesítése mint program. Az élet minden formában érték!

A megtérés erénye

A nagyobb öröm keresztény paradoxona. A megtérés elemei: bánat, jóvátétel, elhatározás. A visszaesés veszélye. - A megbánás, a szándéktól elállás, a feltáró vallomás, a jóvátétel, az életvitel tartós megváltozása a jogászi értékelésben. A visszaesés mint súlyosbító körülmény.

A szelíd alázatosság

Nincs kereszténység alázatosság nélkül A helyes arányérzék magunk és a Teremtő, magunk és a többiek, magunk és a világ között Alázatosság és önismeret -A jog határainak ismerete, eszköztárának elégtelensége. A törvényalkotás, a jogmegvalósítás és a joggal célokra törés természetes határainak felismerése. A jogalkotás és jogalkalmazás tökéletlensége, hibalehetőségei.

A szeretet, az önátadás és a szolgálat erénye

A szeretet nem érzelmi, hanem akarati tény. Istenszeretet, emberszeretet, önszeretet A gyengék, szenvedők, szomorúak iránti szeretet - A jogászi hivatás megkívánta önátadás. A társadalom szolgálata. A törvény szolgálata. Az ügyfél szolgálata. Közhatalom és közszolgálat. Az emberi jogok egyetemessége.

A tisztaság erénye, a nemi erkölcs rendje

A természet törvényének ismerete és betartása. A másik ember szabadságának tisztelete. Az emberteremtés rendjének tisztelete. A teremtő életadó képesség elfogadása. - A család belső világának tisztelete. A nők társadalmi szerepének elismerése és tisztelete. Az élet védelme és tisztelete. A házas kötelék tisztelete és védelme a jog eszközeivel.

Aki egyet megbotránkoztat a kicsinyek közül

A kereszténység viszonya a gyermekhez. A gyöngék és rászorulók védelme kötelesség. Aki egyet befogad a kicsinyek közül. - Jog és családvédelem. Jog és ifjúságvédelem. Jog és oktatás. A nevelés szabadsága.

Az irgalmasság

A bűn lehet ellenség, nem a bűnös. A megtért bűnös fölötti öröm. „Boldogok az irgalmas szívűek.” „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!” - Clementia, a jogászi erény. Nem a bíró ítél el, hanem a törvény. A jog nem lehet a bosszú eszköze, csak a rendé és a jobbításé. In dubiis pro reo!