Degré Alajos, a tudós

 A nyolcvanas években gyors egymásutánban hagytak itt bennünket mindazok, akik a magyar középkor és kora újkor jogtörténetének avatott ismerői voltak: Bónis György, Degré Alajos, Both Ödön, Hajdú Lajos. Űr maradt nyomukban. Életükben egy más értékrendben gondolkodó rendszer megfosztotta őket attól, hogy – függetlenül katedrájuk meghagyásától vagy elvételétől – tanítványokat neveljenek, iskolát alapíthassanak. Haláluk után tapasztaljuk a nagy űrt: nincs a magyar középkornak hivatott jogtörténésze, üresen tátonganak történetünk azon lapjai, amelyekre európaiságunk és egyéniségünk fiatalkorát fel kellett volna jegyeznünk. Sok mindent, amit átvehettünk volna, kezdhetünk újból, kevesebb tehetséggel, gyengébb alapokkal.

 

érték, példa, barát, Degré Alajos

Read more: Degré Alajos, a tudós

A jog igazsága - az igazság joga

A jogi oktatásnak, ha meg akar felelni a jogállam igényeinek, bizonyos etikai alapképzést biztosítania kell.[1] Az Etika a Filozófia ága, oktatására és munkálására két társkarunk, a bölcsész- és a hittudományi kar is rendelkezett akkreditációval, de amikor az oktatás a jogi kar keretében megindult az 1995/96-os tanévben, az első-éves jogászok oktatását és vizsgáztatását e tárgykörben egyik társkar sem vállalta.

jogi oktatás, bevezetés, etikai alapképzés, lectoribus salutem

Read more: A jog igazsága - az igazság joga

A kegyelet magánjogi kérdései – személyi jog, vagyoni jog, és kötelezettség

Alkotmányunk szerint az egyes ember személyisége születésétől haláláig tart. Ezen idő alatt jogalany, alkotmányos szabadságok, alapjogok, köz- és magánjogok alanya, védettje, jogosítottja és kötelezettje. Személyi jellegénél fogva sohasem lehet a jog tárgya. Szubjektum, nem objektum.

bírói gyakorlat, alkotmányosság, alapjog, régi Ptk., 1959. évi IV. törvény, sírhely birtoklása, magánkegyelet, Ráday-család, közkegyelet, Nemzeti Kegyeleti Bizottság, kegyeleti jog, személyiségi jog

Read more: A kegyelet magánjogi kérdései – személyi jog, vagyoni jog, és kötelezettség