Javaslat magánmunkáltatói szerződés szabályozására az új Ptk-ban

 

A jogalany valamely feladat személyes ellátására több jogágban vállalhat kötelezettséget. E vállalása személyes autonómiáján alapuló szabadságából fakad, és jogáganként más-más jellegű kötelezettséget alapoz meg.

közjog, magánjog, Ptk., magánmunkáltatói szerződés, törvényjavaslat, magánmunkaviszony, Polgári Jogi Kodifikáció

Read more: Javaslat magánmunkáltatói szerződés szabályozására az új Ptk-ban

A delictum Marton Géza munkáiban

Deliktum = bűncselekmény. Ez Marton számára egyértelmű. A büntetés a bűnöst sújtja, akinek felelőssége erkölcsi is a jogban, s a bűnössel szemben, rajta keresztül a társadalom tanúságára kíván szolgálni, megelőző lenni ezen vétkes cselekvőséggel szemben. Hogy a vétkesség szándékban, s a jogellenes tárgyat közvetlen célzó szándékban, vagy a jogilag és társadalmi igényként kötelező, a többiek biztonságát szolgáló s az egyéntől megkívánható gondosság elmulasztásában nyilvánul-e meg, mellékes, lényeg, hogy adott esetben felróható, terhére írható a jogsértést megvalósítónak. Hogy egyénileg, adott esetben fennáll-e ez a felróhatóság, annak kimentése lehetőségére kérnek feleletet a jogsértő egyéntől, neki feltett kérdés – quaestio – és a körülmények gondos vizsgálata – cognitio – révén. Meghallgatatlanul és alaptalanul senki nem marasztalható el a római perben sem, a mai perben sem.

felelősség, delictum, büntetés, Marton Géza

Read more: A delictum Marton Géza munkáiban

Alkotmányos tulajdonvédelem – biztonság a jogállamban – és a Ptk 118. §

A római jogban, ahol a tulajdon megmaradt, magához a dologhoz kapcsolódó viszonyuk létesített jogi kapcsolatot a birtokos és a tulajdonos között. A mi jogunkban, épp a tulajdon új jogcímen létesülése miatt, ilyen jogi kapcsolat nem létezik. Ezért, úgy vélem, csak úgy oldható meg a védelem hatékonyan és alkotmányosan, ha, amint a piac védelmében eredeti tulajdonszerzési jogcímet biztosít a törvény, a tulajdonát elvesztőt is új magándeliktum létesítésével védi meg az ő dolgát jogellenesen forgalomba juttatóval szemben. A szabályt a kötelmi jog „Kötelmek jogellenes magatartásból" részében indokolt elhelyezni, a kártérítéstől elkülönülő fejezetben. Annak érvényesítésére egyébként – ha lesznek – az objektív jogellenes kárért való felelősség szabályai általában alkalmazhatók.

tulajdonvédelem, római jog, felelősségtan, Polgári Törvénykönyv, polgári jog, magándeliktum

Read more: Alkotmányos tulajdonvédelem – biztonság a jogállamban – és a Ptk 118. §

Az ingatlan fogalmának alakulása – problémák az illetékjogi gyakorlatból

...az ingatlan állandónak tűnő fogalma is változik a gazdasági fejlődés során. E változás legszembeszökőbb az építménynek a telekhez viszonyított helyzetében, de más, az ingatlannal összefüggő vonatkozásokban is megmutatkozik.

Az aedificium solo cedit elvét azonban jogfejlődésünk több helyen és többszörösen áttörte. Újabb jogfejlődésünk az építményt a telekkel egyenrangú, gyakran a teleknél magasabb rangú ingatlanrésznek tekinti. Az ingatlanba ültetett növényzetre ma is kivétel nélkül áll a hagyományos elmélet,az építményre azonban nem.

bírói gyakorlat, jogfejlődés, 1959. évi IV. törvény, polgári jog, ingatlanjog, illetékjog, aedificium solo cedit

Read more: Az ingatlan fogalmának alakulása – problémák az illetékjogi gyakorlatból

A Köztársaság elnöke aláírta...

Magyarországnak – így hívjuk ez után hazánkat – Alaptörvénye van. A Magyar Köztársaság Alkotmányának helyébe lép. Ezzel véget ér az az 1989. október 23-a óta tartó történelmi időszak, amikor jogrendünk alapját forma szerint az 1949. évi XX törvény – 1989. őszén teljesen megváltoztatott tartalommal – képezte.

1989. augusztusban kezdődött. A firenzei piarista rendház vendégszobájában laktunk. Egy este csengett a telefon. Pestről jelentkezett SL barátom. „A Kerek-asztal ellenzéki oldala alkotmánybírónak akar jelölni. Vállalnád?" – Végre elértem, hogy római jogot taníthatok. Nem kívánom feladni. – válaszoltam. „Bíróként taníthatsz, a törvény lehetővé teszi!" – De olyan alkotmány lesz, amit az én erkölcsi felfogásommal összhangban képviselhetek? – volt második ellenvetésem. „Igen, olyan lesz, amit jó lélekkel vállalhatsz!" – volt a megnyugtató válasz. Igent mondtam, és nem bántam meg.

érték, jogállam, alkotmányosság, Alaptörvény, 1949. évi XX. törvény, keresztény magyar állampolgár

Read more: A Köztársaság elnöke aláírta...