A bátorság erénye

A jó követésére való bátorság. A megismert igazság megváltásának bátorsága. Az ül­döztetés vállalása. A hibák beismerésének és a következmények vállalásának bátorsága. - Kampf ums Recht - A jog megvalósulásáért harcolni kell. A bíró bátorsága. A jogalkotó bátorsága. A képviselő bátorsága. A közélethez megkívánt bátorság. A kritika és a népszerűtlenség kockázata hozzátartozik a közélethez.

A delictum Marton Géza munkáiban

Deliktum = bűncselekmény. Ez Marton számára egyértelmű. A büntetés a bűnöst sújtja, akinek felelőssége erkölcsi is a jogban, s a bűnössel szemben, rajta keresztül a társadalom tanúságára kíván szolgálni, megelőző lenni ezen vétkes cselekvőséggel szemben. Hogy a vétkesség szándékban, s a jogellenes tárgyat közvetlen célzó szándékban, vagy a jogilag és társadalmi igényként kötelező, a többiek biztonságát szolgáló s az egyéntől megkívánható gondosság elmulasztásában nyilvánul-e meg, mellékes, lényeg, hogy adott esetben felróható, terhére írható a jogsértést megvalósítónak. Hogy egyénileg, adott esetben fennáll-e ez a felróhatóság, annak kimentése lehetőségére kérnek feleletet a jogsértő egyéntől, neki feltett kérdés – quaestio – és a körülmények gondos vizsgálata – cognitio – révén. Meghallgatatlanul és alaptalanul senki nem marasztalható el a római perben sem, a mai perben sem.

A hit és az emberi méltóság kapcsolata

A teremtő szellemi személyiségének elfogadása, ebből az ember méltóságának, szabad szellemi személyiségének és az ebből adódó jogainak levezetése. - A jog követelmény- rendszerének kiindulópontja az ember képessége a jog megismerésére és követésére, azaz felelőssége a jogkövetés vagy jogmegszegés szerint. Az emberi méltóság mint az emberi jogok eredője.

A magyar jogrend kezdetén

Ami azonban legtöbbet jelentett, önmaga át volt hatva a keresztény hit, erkölcs tanaival. Úgy mondják, Szent László szerettette meg a magyarokkal a kereszténységet. Lehet. De Szent István megmutatta a maga teljességében, milyen a keresztény király, a keresztény ember, és ha nem is tudott egyszerre mindenkit megnyerni érzelmileg a maga meggyőződésének, rokonszenves, tekintélyt parancsoló és biztonságot sugárzó példát adott a keresztény emberségből. Kivált méltatlan utódok alatt mutatkozott meg, milyen mélyen hatott példája: többé Magyarországon a keresztény eszményt komolyan nem vonták kétségbe, legfeljebb méltatlan hordozóit érhette támadás. Az Intelmek soraiból közvetlen sugárzik felénk a szent király meggyőződése, elhivatottsága, felelősségtudata és alázata, de a gondviselésbe vetett rendíthetetlen reménye is. Meríthetünk abból mi is, ha törvényművének szabályai időszerűségüket közvetlen alkalmazásra el is vesztették.

 

A szakmai etika

A szakma és a hivatás. A szakma adta lehetőség: a tudás mint hatalom. A szakma megkívánta felelősség: a szakmai etikai követelmények. A jogászi hivatás és a közhatalom. A törvénytudás és a törvényalkalmazás adta hatalom. A törvényalkotói hatalom. A jogalkalmazói hatalom. A jogállam hatalmi elmélete: szolgálat és felelősség.

Tulajdon-munka-testi és lelki szegénység

A föld ura az ember. Az ember mint teremtő társ: fenntartó és alkotó. A munka mint feladat. Ahol a kincsed, ott a szíved. A gazdagság veszélye. Testi és lelki szegények. Más dolga: ne lopj! Más dolgát ne kívánd! Méltó a munkás a bérére! Hagyj valamit az utókornak is! - A tulajdon mint alapjog. Egyéni és családi tulajdon. Abuti? A megtartás. A fejlesztés. A pazarlás. A vagyonbiztonság. A közteherviselés. A munkához való alapjog. A munka megválasztása. Munka és megélhetés. Igazságos bér. Szociális biztonság. A fenntartandó világ és a fenntartható fejlődés - jog az egészséges környezethez.